top of page
Logopeda

LOGOPEDIA

dla dzieci, młodzieży i dorosłych

LOGOPEDIA

img_20220729_181528.jpg

LOGOPEDIA

Terapia logopedyczna ma na celu usprawnienie funkcji komunikacyjnej poprzez stopniowe korygowanie zakłóceń występujących podczas porozumiewania się. Terapia poprzedzona jest wywiadem, obserwacją oraz przeprowadzeniem specjalistycznych testów. Na tej podstawie logopeda stawia diagnozę i opracowuje program zajęć.

AIMG_0647..jpg

TERAPIA LOGOPEDYCZNA

Podczas zajęć logopeda uczy nie tylko prawidłowej wymowy, ale również właściwej komunikacji.

Pracuje z pacjentem nad poprawnością fonetyczną

i gramatyczną, logicznym budowaniem wypowiedzi

i ogólną sprawnością komunikacyjną. 

Celem terapii jest:

 • usuwanie zaburzeń mowy

 • przywracanie mowy w przypadku jej utraty

 • nauczanie mowy, która się nie wykształciła

 • wyrównywanie opóźnień rozwoju mowy

 • wypracowanie odpowiedniego poziomu sprawności językowej

 • likwidację przyczyn i skutków pierwotnych oraz skutków wtórnych, do których zalicza się zarówno psychologiczne, jak i pedagogiczne konsekwencje zaburzeń mowy

ELEKTRO - NEURO- MOBILIZACJA OBSZARU TWARZOWEGO

Elektrostymulacja obwodowa obszaru ustno- twarzowego ENMOT jest to połączenie kompleksowej diagnostyki z nowoczesnymi technikami stymulacji obszaru orofacjalnego.

Kierowane do pacjentów z zaburzeniami:

 • połykania,

 • artykulacji,

 • symetrii twarzy,

 • z trudnościami dyzartrycznymi,

 • nadmiernym ślinotokiem,

 • dystrofią mięśni

 • w stanach po wypadkach, udarach,

 • podczas kształtowania się rozwoju mowy  i w patologiach procesu połykania

Kierowana jest do pacjentów dotkniętych rzadkimi zespołami genetycznymi (SMA, SLA, DMD, SCA, zespół Moebiusa, Charge, Treachera Collinsa), MPDz, nienormatywną dystrybucją napięcia mięśniowego, z rozszczepami całkowitymi. Tę metodę można również wykorzystywać u dzieci z wadami wymowy, oddychające nieprawidłowym - ustnym torem. Wspomaga proces połykania, pionizacji języka, poprawnej wymowy, budowania prawidłowej dystrybucji napięcia mięśniowego w zakresie funkcjonowania nerwów czaszkowych.

Nauka czytania

DIAGNOZA

Diagnoza logopedyczna to zbiór zasad i metod badania, który ma na celu ocenę rozwoju oraz stanu mowy, jak też dookreślenie nieprawidłowości występujących w procesie komunikacji językowej. Postępowanie diagnostyczne najczęściej składa się z rozpoznania zaburzenia, wskazania terapeutycznego oraz prognozowania.

słodki chłopiec

WSKAZANIA

 •  autyzm

 • dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia

 • wady wymowy

 • opóźniony rozwój mowy

 • niepłynność mówienia

 • jąkanie

 • niedosłuch

 • niepełnosprawność złożona

 • afazja

 • mutyzm

 • leczenie ortodontyczne wad zgryzu

 • bruksizm

 • leczenie ortognatyczne

 • frenulotomia

 • frenuloplastyka

 • tonsillektomia

MIMG_0687.jpg

SŁUCHAWKI INFINITE

 • podczas terapii  wykorzystywane są również innowacyjne metody np. praca ze słuchawkami Tomatisa Infinite. Posiadają one funkcję treningu słuchowo- głosowego.

 • Celem treningu jest zmiana sposobu, w jaki mózg postrzega nasz głos.

 • Dzięki sprzężeniu zwrotnemu jakość głosu natychmiast staje się lepsza.

 • Trening pozwala wzmocnić efekty uczenia się, a także pozytywnie wpływa na mowę i komunikowanie się z innymi.

 • Słuchawki wykorzystywane są podczas terapii logopedycznej wad wymowy, u osób jąkających się bądź mających problemy z płynnością mówienia.

 • Świetnie sprawdza się u osób pracujących głosem, poprawia dykcję.

TERAPIA MIOFUNKCJONALNA

 

Terapia miofunkcjonalna to postępowanie lecznicze mające na celu poprawę nieprawidłowego sposobu połykania oraz prawidłowej pozycji spoczynkowej języka poprzez wpływ na dysfunkcje w obszarze ustno-twarzowym. Polega głównie na dokładnym wykonywaniu różnych ćwiczeń – zarówno dotyczących samej twarzy, jak i tych całego ciała.

W zaburzeniach miofunkcjonalnych przede wszystkim należy doszukiwać się nieprawidłowego sposobu połykania, tzw. typu niemowlęcego.  Niesie ono za sobą wiele problemów, szczególnie ortodontycznych (wady zgryzu) i logopedycznych (wady wymowy, głównie seplenienie międzyzębowe).  Jeżeli koordynacja mięśni jest zaburzona, język nie jest w stanie przesuwać śliny czy pokarmu, a żeby to zrobić, korzysta z pomocy innych sąsiadujących mięśni, kompensując sobie swoje braki. Chcąc przywrócić prawidłową pracę języka, należy wyrównać napięcie mięśniowe wraz z funkcjami mięśni znajdujących się w okolicach twarzy. 

LOGOPEDIA ORTOGNATYCZNA

 

Logopedia ortognatyczna ma na celu zaplanowanie, przygotowanie pacjenta i poprowadzenie terapii przed i po zabiegu:

 • ortognatycznym

 • frenotomii

 • frenuloplastyki

 • tonsillektomii

oraz leczeniu:

 • ortodontycznym wad zgryzu

 • bruksizmu

 • zaburzeń w stawie skroniowo-żuchwowym

Nadmierne napięcie w okolicy stawów skroniowo-żuchwowych, które nie zostanie poddane odpowiedniej terapii może przyczyniać się do częstych dolegliwości bólowych odcinka szyjnego i głowy, ale również powodować ścieranie zębów i trudności z otwarciem ust.

WSPÓŁPRACA ORTODONTY I LOGOPEDY

Wada zgryzu może być konsekwencją nieprawidłowych funkcji zachodzących w jamie ustnej, ale może być też przyczyną. W obu tych przypadkach niezbędny jest logopeda, który przeprowadzi diagnostykę i zaplanuje terapię w celu przywrócenia prawidłowej motoryki
i pozycji spoczynkowych warg, języka, żuchwy. Mówi się nawet o tym, że to właśnie język jest naturalnym aparatem ortodontycznym i jego właściwe położenie powoduje prawidłowy wzrost
i rozwój twarzoczaszki.

bottom of page